Přes ponížení k povýšení – Petr Vaďura

BohoslužbaBiblický textOdkazy

Když nás apoštol Pavel v listu Filipským vybízí, abychom měli stejné smýšlení jako Kristus, vede nás tím do něčeho velmi hlubokého. Chce po nás, abychom sestoupili do hlubin Kristova životního příběhu, abychom se pokusili soucítit s ním v jeho ponížení, a také s ním prožít jeho následné vyvýšení.

Nikde v evangeliích nečteme, jak Ježíš prožíval svůj pozemský život. Je tam velice málo záznamů o jeho duševním hnutí, nevíme, jak se cítil, On, dokonalý člověk a Bůh, uprostřed lhostejnosti, povrchnosti, zloby a agrese.

Jedinou ukázkou bolestného Ježíšova zápasu v závěrečném období jeho života, zápasu o zachování vnitřní integrity, je líčení jeho modliteb v Getsemanské zahradě.

Má duše je smutná až k smrti, zůstaňte zde a bděte se mnou.

Umíme si představit duši smutnou až k smrti?

Více podnětů k přemýšlení získáte poslechem celého příspěvku.

Poznámky:
1/ Bohoslužba je určena pro virtuální prostor internetu. Fyzicky nikdy neproběhla a neproběhne.
2/ Záznam můžete také sledovat pomocí služby Spotify, YouTube a SoundCloud. Odkazy naleznete zde:

Autor: Petr Vaďura
Zdroj: Evangelická církev metodistická – farnost Tachov
Download: MS OneDrive

Jeremjáš 20, 7-13

 • Přemlouvals mě, Hospodine, a dal jsem se přemluvit. Zdolal jsi mě a přemohl. Po celé dny jsem jen pro smích, každý se mi vysmívá.
 • Sotvaže promluvím, úpím, přivolávám násilí a zhoubu, neboť Hospodinovo slovo mi přináší jen potupu a pošklebky po celé dny.
 • Řekl jsem: „Nebudu je připomínat, už nebudu v jeho jménu mluvit,“ avšak je v mém srdci jak hořící oheň, je uzavřeno v mých kostech, jsem vyčerpán tím, co musím snášet, dál už nemohu.
 • Z mnoha stran pomluvy slyším. Kolkolem děs! „Udejte ho !“ „Udáme ho!“ Kdekdo z těch, s nimiž jsem pokojně žil, čeká, až se zhroutím. „Snad se dá nachytat, pak ho přemůžeme, zajmeme ho a pomstíme se mu.“
 • Ale Hospodin je se mnou jako přesilný bohatýr, proto moji pronásledovatelé upadnou a dál nebudou moci, velice se budou stydět, že nebudou mít úspěch, jejich věčná hanba nebude zapomenuta.
 • Hospodine zástupů, který zkoumáš spravedlivého, ty vidíš do ledví i do srdce, kéž spatřím tvou pomstu nad nimi. Vždyť tobě jsem předložil svůj spor.
 • Zpívejte Hospodinu, chvalte Hospodina, protože vysvobodil ubožáka z rukou zlovolníků.

 

 
Filipským 2, 1-16

 • Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství Ducha, je-li jaký soucit a slitování:
 • dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení,
 • v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe;
 • každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.
 • Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši:
 • Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,
 • nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka
 • se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.
 • Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno,
 • aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí –
 • a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.
 • A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní – nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti – s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení.
 • Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.
 • Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování,
 • abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět,
 • držte se slova života, abych se vámi mohl pochlubit v den Kristův, že jsem nadarmo neběžel ani se nadarmo nenamáhal.

 

Marek 16, 1-8

 • Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome nakoupily vonné masti, aby ho šly pomazat.
 • Brzy ráno prvního dne po sobotě, sotva vyšlo slunce, šly k hrobu.
 • Říkaly si mezi sebou: „Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu?“
 • Ale když vzhlédly, viděly, že kámen je odvalen; a byl velmi veliký.
 • Vstoupily do hrobu a uviděly mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho; i zděsily se.
 • Řekl jim: „Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položili.
 • Ale jděte, řekněte jeho učedníkům, zvláště Petrovi: ‚Jde před vámi do Galileje; tam ho spatříte, jak vám řekl.‘“
 • Ženy vyšly a utíkaly od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekly, neboť se bály.

Další skutečná inspirace (nejen) pro tuto dobu:

 

 • archiv Literárních čtvrtků – Literární čajovna byla zahájena 3.října 2013. Probíhá každý čtvrtek od 19 do 20:30 hodin v Sedmdesátce (prostory Evangelické církve metodistické v Tachově). Je určena široké veřejnosti, ale i členům církve. Průběh setkání je obvykle stejný: jeden z účastníků (výjimečně host) seznámí přítomné s životem a dílem autora, kterého pro tento večer vybral, a po té předčítá vybrané pasáže z knihy, kterou si připravil. Po té následuje diskuse. Záznamy naleznete nejen na těchto stránkách, ale i na YouTube kanálu Sedmdesátky (playlist – cca 145 položek)
 • internetový magazín NaHlubinu.net – Novinka! – inspirativní příspěvky od různých autorů (Petr Vaďura, Pavel Hošek, Rudolf Tomšů, Pavel Řepa, články z časopisu Slovo a život)