Boží jednání s národy a jednotlivci – Petr Vaďura

bohoslužba 5.dubna 2020

Jeremjáš 18, 1-12

 • Slovo, které se stalo od Hospodina k Jeremjášovi:
 • Vstaň a sestup do hrnčířova domu a tam ti ohlásím svá slova.“
 • Sestoupil jsem tedy do hrnčířova domu, právě když pracoval na hrnčířském kruhu.
 • Ale nádoba, kterou vlastní rukou z hlíny zhotovoval, se nepovedla. Začal znovu a udělal z ní nádobu jinou; dělal, co se mu zdálo být správné.
 • I stalo se ke mně slovo Hospodinovo:
 • „Cožpak nemohu naložit s vámi jako ten hrnčíř, dome izraelský? je výrok Hospodinův. Hle, jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových, dome izraelský.
 • Jednou promluvím proti pronárodu a proti království, že je vyvrátím, podvrátím a zničím.
 • Avšak odvrátí-li se onen pronárod od zla, jež páchal a proti němuž jsem mluvil, budu litovat toho, že jsem zamýšlel způsobit mu něco zlého.
 • Jindy promluvím o pronárodu a o království, že je vybuduji a zasadím.
 • Budou-li se však dopouštět toho, co je zlé v mých očích, a nebudou mě poslouchat, budu litovat toho, že jsem slíbil prokázat jim dobré věci.
 • A nyní vyřiď mužům judským a obyvatelům Jeruzaléma: Toto praví Hospodin: Hle, já připravuji proti vám zlo, to zamýšlím proti vám. Navraťte se už každý ze své zlé cesty, napravte své cesty a své skutky.“
 • Oni však řekli: „Zbytečné řeči . Půjdeme za svými úmysly, každý z nás bude jednat podle svého zarputilého a zlého srdce.“

Lukáš 19,28-48

 • Po těchto slovech pokračoval Ježíš v cestě do Jeruzaléma.
 • Když se přiblížil k Betfage a k Betanii u hory, která se nazývá Olivová, poslal dva ze svých učedníků
 • a řekl jim: „Jděte naproti do vesnice, a jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte!
 • Zeptá-li se vás někdo, proč je odvazujete, odpovězte mu: ‚Pán je potřebuje.‘“
 • Šli, kam je poslal, a nalezli vše, jak jim řekl.
 • Když oslátko odvazovali, řekli jim jeho majitelé: „Proč to oslátko odvazujete?“
 • Oni odpověděli: „Pán je potřebuje.“
 • Přivedli oslátko k Ježíšovi, hodili přes ně své pláště a Ježíše na ně posadili.
 • A jak jel, prostírali mu své pláště na cestu.
 • Když už se blížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli.
 • Volali: „Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na výsostech!“
 • Tu mu řekli někteří farizeové ze zástupu: „Mistře, napomeň své učedníky!“
 • Odpověděl: „Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení.“
 • Když už byl blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče
 • a řekl: „Kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji! Avšak je to skryto tvým očím.
 • Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí tě a sevřou ze všech stran.
 • Srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti; nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž jsi nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil.“
 • Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo tam prodávali,
 • a řekl jim: „Je psáno: ‚Můj dům bude domem modlitby,‘ ale vy jste z něho udělali doupě lupičů.“
 • Každý den učil v chrámě; velekněží však a zákoníci i přední mužové z lidu usilovali o to, aby jej zahubili,
 • ale nevěděli, jak by to měli udělat, poněvadž všechen lid mu visel na rtech.

Jednou z nejobtížnějších otázek, kterou před nás staví biblický text z knihy Jeremjáš, je otázka, zda Hospodin jedná s celými národy. Zda některým žehná a dopřává jim zdar, zatímco jiné trestá, případně ničí.

S tím souvisí otázka velmi aktuální, například:

Souvisí současná pandemie nějak s Pánem Bohem?
Jedná Hospodin s národy?
Dopouští nebo dokonce přímo posílá na ně něco tak zlého jako je smrtelná nemoc?

Kniha Jeremjáš nás dnes zavedla do hrnčířské dílny. Prorok je svědkem toho, jak se hrnčíři nepovedla nádoba, kterou dělal na hrnčířském kruhu. A tak ji ještě mokrou z kruhu sňal, hlínu promnul v prstech, zmačkal, udělal z ní kouli a začal znovu.

hrnčířská dílna

Co se to stalo?

Zde asi nejde o to, že by hrnčíř byl dnes mimořádně nešikovný, ale že se mu ta hlína pod rukama jakoby vzpírala. Neposlouchala ho. Jeremjáš měl navštívit hrnčířskou dílnu z božího pověření a Bůh mu zde dal lekci, které bychom asi měli naslouchat i my.

„Hle, jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových.“

Jeremjáš 17,7

To je zvláštní představa. To ale neznamená, že by člověk neměl zodpovědnost za své jednání, protože ho prostě formuje někdo jiný. To podobenství naopak chce říct, že člověk nese odpovědnost za své postoje a jednání, ale tu odpovědnost nese vůči svému Stvořiteli, vůči tomu, kdo ho chce formovat.

Kdo páchá zlo je jako ta hlína, která se vzpírá hrnčířově ruce, a je v důsledku toho potrestán. Kdo Hospodina poslouchá, tak od něj trestán není.

Ale co je na tom pozoruhodné je, že adresátem není jednotlivec, nýbrž národ, stát či království. To znamená, že i stát nebo národ může jednat tak, že to vzbuzuje boží hněv. Zopakujme si to, Hospodin říká:

„Jednou promluvím proti pronárodu a proti království, že je vyvrátím, podvrátím a zničím. Avšak odvrátí-li se onen pronárod od zla, jež páchal a proti němuž jsem mluvil, budu litovat toho, že jsem zamýšlel způsobit mu něco zlého.“

Jeremjáš 18,7-8

Ale platí to i opačně:

„Jindy promluvím o pronárodu a o království, že je vybuduji a zasadím.
Budou-li se však dopouštět toho, co je zlé v mých očích, a nebudou mě poslouchat, budu litovat toho, že jsem slíbil prokázat jim dobré věci.“

Jeremjáš 18,9-10

A jsme zase u obtíže u těchto výroků, která spočívá v tom, že ta řeč je adresována kolektivu, národu nebo státu, království. Jakoby obyvatelé země mohli za své vládce. Tak co pak dnes, máme demokratické volby, ale Egypťané si těžko mohli svého faraona a rozhodovat o tom, jaké povede války a jak se bude chovat. Totéž Babyloňané. Ani judské království si nevolilo své panovníky.

Jeremjáš uvádí řadu příkladů ze současnosti. Možná, že nám ty příklady budou v něčem ku pomoci.

Více se dozvíte poslechem celého příspěvku.

Poznámky:
1/ Bohoslužba je určena pro virtuální prostor internetu. Fyzicky nikdy neproběhla a neproběhne.
2/ Záznam můžete také sledovat pomocí služby Spotify, YouTube a SoundCloud. Odkazy naleznete zde:

Autor: Petr Vaďura
Zdroj: Evangelická církev metodistická – farnost Tachov
Download: MS OneDrive


Další skutečná inspirace (nejen) pro tuto dobu:

 

 • archiv Literárních čtvrtků – Literární čajovna byla zahájena 3.října 2013. Probíhá každý čtvrtek od 19 do 20:30 hodin v Sedmdesátce (prostory Evangelické církve metodistické v Tachově). Je určena široké veřejnosti, ale i členům církve. Průběh setkání je obvykle stejný: jeden z účastníků (výjimečně host) seznámí přítomné s životem a dílem autora, kterého pro tento večer vybral, a po té předčítá vybrané pasáže z knihy, kterou si připravil. Po té následuje diskuse. Záznamy naleznete nejen na těchto stránkách, ale i na YouTube kanálu Sedmdesátky (playlist – cca 145 položek)
 • internetový magazín NaHlubinu.net – Novinka! – inspirativní příspěvky od různých autorů (Petr Vaďura, Pavel Hošek, Rudolf Tomšů, Pavel Řepa, články z časopisu Slovo a život)