Žalm 19 – Jana Daněčková

žalm 19

kázání z neděle 23.ledna 2022

Biblický text - Žalm 19
 • 1 Pro předního zpěváka. Davidův.
 • 2 Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou.
 • 3 Svoji řeč předává jeden den druhému, noc noci sděluje poznatky.
 • 4 Není to řeč lidská , nejsou to slova, takový hlas od nich nelze slyšet.
 • 5 Jejich tón zvučí celičkou zemí, zní jejich hovor po širém světě. Bůh slunci na nebi postavil stan.
 • 6 Ono jak ženich z komnaty vyjde, vesele jako rek, když běží k cíli.
 • 7 Vychází na jednom okraji nebes, probíhá obloukem k druhému konci a nic se neskryje před jeho žárem.
 • 8 Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě. Hospodinovo svědectví je pravdivé, nezkušený jím zmoudří.
 • 9 Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou pro radost srdci. Hospodinovo přikázání je ryzí, dává očím světlo.
 • 10 Hospodinova bázeň je čistá, obstojí navždy. Hospodinovy řády jsou pravda, jsou nejvýš spravedlivé,
 • 11 nad zlato vzácnější, nad množství ryzího zlata, sladší než med, než včelí med z plástve.
 • 12 Jsou poučením i pro tvého služebníka, když na ně dbá, má odměnu hojnou.
 • 13 Kdo může rozpoznat bludy? Zprosť mě i vin , jež jsou mi skryty.
 • 14 Též před opovážlivci chraň svého služebníka, nedopusť, aby mi vládli. Pak budu bez vady a shledán čistý, prost množství nevěrností.
 • 15 Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj!

🤵 Autor: Jana Daněčková
Zdroj: Evangelická církev metodistická – farnost Tachov

Kázání naleznete na platformách YouTube, Spotify, Google Podcasts a YouRadio Talk.