Žít pospolu jinak – Petr Vaďura

Microsoft OneDrive
ObsahBiblický text💡 INSPIRACE

Římanům 14, 7 – 13

 • Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu,
 • umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu.
 • Vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem i mrtvých i živých.
 • Proč tedy, ty slabý, soudíš svého bratra? A ty, silný, proč zlehčuješ svého bratra? Všichni přece staneme před soudnou stolicí Boží.
 • Neboť je psáno: ‚Jako že jsem živ, praví Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh.‘
 • Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu.
 • Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení.

 
Matouš 18, 21 – 35

 • Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?“
 • Ježíš mu odpověděl: „Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát.“
 • „S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků.
 • Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven.
 • Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu.
 • Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: ‚Měj se mnou strpení, a všecko ti vrátím!‘
 • Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil.
 • Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen sto denárů; chytil ho za krk a křičel: ‚Zaplať mi, co jsi dlužen!‘
 • Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho: ‚Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to!‘
 • On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh.
 • Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili; šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo.
 • Tu ho pán zavolal a řekl mu: ‚Služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil;
 • neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou?‘
 • A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. –
 • Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru.“
 

Další inspirace pro Vás :

 • archiv Literárních čtvrtků – Literární čajovna byla zahájena 3.října 2013. Probíhá každý čtvrtek od 19 do 20:30 hodin v Sedmdesátce (prostory Evangelické církve metodistické v Tachově). Je určena široké veřejnosti, ale i členům církve. Průběh setkání je obvykle stejný: jeden z účastníků (výjimečně host) seznámí přítomné s životem a dílem autora, kterého pro tento večer vybral, a po té předčítá vybrané pasáže z knihy, kterou si připravil. Po té následuje diskuse. Záznamy naleznete také na YouTube kanálu Sedmdesátky
 • internetový magazín NaHlubinu.netinspirativní příspěvky od Petra Vaďury, Pavla Hoška, Rudolfa Tomšů, Pavla Řepy a dalších