Jak čelit diktatuře? – Petr Vaďura

 

 • V Egyptě však nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl.
 • Ten řekl svému lidu: „Hle, izraelský lid je početnější a zdatnější než my.
 • Musíme s ním nakládat moudře, aby se nerozmnožil. Kdyby došlo k válce, jistě by se připojil k těm, kdo nás nenávidí, bojoval by proti nám a odtáhl by ze země.“
 • Ustanovili tedy nad ním dráby, aby jej ujařmovali robotou. Musel stavět faraónovi města pro sklady, Pitom a Raamses.
 • Avšak jakkoli jej ujařmovali, množil se a rozmáhal dále, takže měli z Izraelců hrůzu.
 • Proto začali Egypťané Izraelce surově zotročovat.
 • Ztrpčovali jim život tvrdou otročinou při výrobě cihel a všelijakou prací na poli. Všechnu otročinu, kterou na ně uvalili, jim ještě ztěžovali surovostí.
 • Egyptský král poručil hebrejským porodním bábám, z nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Púa:
 • „Když budete pomáhat Hebrejkám při porodu a při slehnutí zjistíte, že to je syn, usmrťte jej; bude-li to dcera, aťsi je naživu.“
 • Avšak porodní báby se bály Boha a rozkazem egyptského krále se neřídily. Nechávaly hochy naživu.
 • Egyptský král si porodní báby předvolal a řekl jim: „Co to děláte, že necháváte hochy naživu?“
 • Porodní báby faraónovi odvětily: „Hebrejky nejsou jako ženy egyptské; jsou plné života. Porodí dříve, než k nim porodní bába přijde.“
 • Bůh pak těm porodním bábám prokazoval dobrodiní a lid se množil a byl velmi zdatný.
 • Protože se porodní báby bály Boha, požehnal jejich domům.

Exodus 1, 9-21

Autor: Petr Vaďura
Zdroj: Evangelická církev metodistická – farnost Tachov
Download: MS OneDrive