Ptát se po příčinách – Petr Vaďura

Microsoft OneDrive
 • Stalo se ke mně slovo Hospodinovo:
 • Neber si ženu. Nebudeš mít na tomto místě syny ani dcery.
 • Toto praví Hospodin o synech a dcerách zrozených na tomto místě, o jejich matkách, které je porodily, a o jejich otcích, kteří je zplodili v této zemi:
 • Zemřou na smrtelné nemoci. Nebude se nad nimi naříkat a nebudou pohřbeni. Budou hnojem na povrchu role. Skoncuje s nimi meč a hlad. Jejich mrtvoly budou za pokrm nebeskému ptactvu a zemskému zvířectvu.“
 • Toto praví Hospodin: „Nevcházej do domu smuteční hostiny, nechoď tam, kde se naříká, a neprojevuj jim soustrast, neboť já jsem tomuto lidu vzal svůj pokoj, je výrok Hospodinův, spolu s milosrdenstvím a slitováním.
 • Velcí i malí v této zemi zemřou a nebudou pohřbeni. Nebude se nad nimi naříkat a nikdo si pro ně nebude dělat smuteční zářezy ani lysinu.
 • Při truchlení nebudou lámat chléb , aby potěšili toho, kdo truchlí nad mrtvým, nedají napít z kalicha útěchy těm, kdo truchlí nad otcem či matkou.
 • Nevejdeš ani do domu, v němž se hoduje, abys tam s nimi poseděl, pojedl a popil.“
 • Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: „Hle, způsobím, že na tomto místě, před vaším zrakem a za vašich dnů přestane veselí a hlas radosti, hlas ženicha a hlas nevěsty.“
 • „Až oznámíš tomuto lidu všechna tato slova, zeptají se tě: ‚Proč Hospodin promluvil proti nám všechno toto velké zlo? Jaká je naše nepravost? Jaký je náš hřích? V čem jsme hřešili proti Hospodinu, našemu Bohu?‘
 • Na to jim odpovíš: V tom, že mě vaši otcové opustili, je výrok Hospodinův, a chodili za jinými bohy, sloužili jim a klaněli se jim; mne opustili a můj zákon nedodržovali.
 • Vy však jste činili horší věci než vaši otcové; hle, každý z vás si žije podle svého zarputilého a zlého srdce a mne neposlouchá.
 • Z této země vás uvrhnu do země, kterou jste nepoznali vy ani vaši otcové, a tam budete dnem i nocí sloužit jiným bohům. Už pro vás nemám žádné smilování.“

 

(Jeremjáš 16, 1-13)

 
Jeremjáš je jednou z nejtragičtějších biblických postav.

Jeremjáš byl člověk osamělý, často byl vystaven potupě ze strany svého okolí. Nechápali ho ani jeho nejbližší. Velmi často mu šlo o život.

Hospodin mu nedovolil ani založit si vlastní rodinu. On sám se prorockému pověření bránil, ale marně.

Zažil čtyři krále. Během jeho života byl Jeruzalém dvakrát obsazen babylonskými vojsky, přičemž podruhé to bylo po dlouhém obléhání a hladomoru, a následky byly fatální. Město bylo vypáleno, hradby zbořeny a zanikl i Hospodinův chrám. Elita národa byla přestěhována do Babylónie.

Jeremjáš dopředu znal příčiny kolapsu, léta o nich mluvil, ale skoro nikdo ho nebral vážně. Ten, kdo ho bral vážně, to byli jednotlivci, a ti se zachránili.

V 16.kapitole knihy Jeremjáš se prorok dozvídá (a oznamuje to dál) jaká opatření se ho týkají. Nesmí zakládat rodinu, protože rodiny budou ve městě hromadně vymírat na smrtelné nemoci a epidemie dosáhne takového rozsahu, že mrtvoly se budou povalovat po polích bez pohřbu. Velký neštěstím bude válka a hladomor. Prorok se nemá účastnit pohřbů, protože pohřby budou zrušeny i s truchlením a pohřebními hostinami. A budou také zrušeny svatby, takže prorok se nemá účastnit hostiny a žádných radovánek.

Prorok má být znamením pro své okolí. Když to lidu oznámí, tak bude dotazován po příčinách tohoto ohlášeného stavu.
Lid se ptá:
Jaká je naše nepravost?
Jaký je náš hřích?
V čem jsme zhřešili proti Hospodinu našemu Bohu?

Není to tak, že by pohromy, války a epidemie byly božím trestem za spáchané hříchy. Ale přesto ta reakce Judských je správná.

Pohromy, války, epidemie a všelijaké přírodní katastrofy jsou znameními doby, která představují šanci pro každého z nás zastavit se a ptát se, zda jsme se ve svém životě nedostali někam, kam jsme se dostat nechtěli.

Více inspirace získáte poslechem celé nahrávky:

Autor: Petr Vaďura
Zdroj: ECM Tachov
Download: MS OneDrive