Břemena – Petr Vaďura

Kniha Jeremjáš vznikla během nejhlubší krize judského království. Prorok byl svědkem politického i duchovního úpadku a válečného střetu Egypta a Babylonie, do něhož se nešťastně zapletl i judský král Jošijáš (toho to stálo život).

Jeremjáš 17, 19-27

 • Toto mi praví Hospodin: „Jdi a postav se v bráně synů mého lidu, jíž vcházejí a vycházejí judští králové, a ve všech jeruzalémských branách.
 • Řekni jim: Judští králové, celé Judsko a všichni obyvatelé Jeruzaléma, kteří vcházíte těmito branami, slyšte slovo Hospodinovo:
 • Toto praví Hospodin: Bedlivě dbejte, abyste nenosili břemena v den odpočinku a nepřinášeli je do jeruzalémských bran.
 • Nevynášejte břemena ze svých domů v den odpočinku a nevykonávejte žádnou práci, ale ať je vám den odpočinku svatý, jak jsem přikázal vašim otcům.
 • Ale neposlechli a ucho nenaklonili, nýbrž zůstali tvrdošíjní, neslyšeli a nepřijali napomenutí.
 • Budete-li mě opravdu poslouchat, je výrok Hospodinův, a v den odpočinku nebudete přinášet břemena do bran tohoto města, ale bude vám den odpočinku svatý a nebudete v něm konat žádnou práci,
 • budou vcházet branami tohoto města králové a velmožové, kteří dosednou na Davidův trůn, budou jezdit na voze a na koních, oni i jejich velmožové, muži judští a obyvatelé Jeruzaléma, a toto město bude trvat navěky.
 • Z judských měst a z okolí Jeruzaléma, ze země Benjamínovy, z Přímořské nížiny, z pohoří, z Negebu přijdou a přinesou do Hospodinova domu oběť zápalnou, obětní hod i oběť přídavnou a kadidlo, přinesou i oběť děkovnou.
 • Nebudete-li mě poslouchat a den odpočinku vám nebude svatý, ale budete-li v den odpočinku nosit břemena a vcházet s nimi do jeruzalémských bran, zanítím v jeho branách oheň a ten pozře jeruzalémské paláce a neuhasne.“

 

 
Marek 2, 23 – 3,6

 • Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali cestou mnout zrní z klasů.
 • Farizeové mu řekli: „Jak to, že dělají v sobotu, co se nesmí!“
 • Odpověděl jim: „Nikdy jste nečetli, co udělal David, když měl hlad a neměl co jíst, on i ti, kdo byli s ním?
 • Jak za velekněze Abiatara vešel do domu Božího a jedl posvátné chleby, které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a dal i těm, kdo ho provázeli?“
 • A řekl jim: „Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu.
 • Proto je Syn člověka pánem i nad sobotou.“
 • Vešel opět do synagógy; a byl tam člověk s odumřelou rukou.
 • Číhali na něj, uzdraví-li ho v sobotu, aby jej obžalovali.
 • On řekl tomu člověku s odumřelou rukou: „Vstaň a pojď doprostřed!“
 • Pak se jich zeptal: „Je dovoleno v sobotu jednat dobře, či zle, život zachránit, či utratit?“ Ale oni mlčeli.
 • Tu se po nich rozhlédl s hněvem, zarmoucen tvrdostí jejich srdce, a řekl tomu člověku: „Zvedni ruku!“ Zvedl ji, a jeho ruka byla zase zdravá.
 • Když farizeové vyšli, hned se proti němu s herodiány umlouvali, že ho zahubí.

 

 

Jeremjáš byl současníkem mnoha králů, někteří byli nastoleni Egypťany, jiní Babylónci. Zažil první babylonskou invazi do Judska a také první odvlečení krále a elity národa do zajetí. Pak po dvaceti letech zažil i druhou invazi, spojenou s dlouhým obléháním Jeruzaléma, při němž byl ve městě takový hlad, že matky pojídaly vlastní děti. Byl také svědkem dobití Jeruzaléma, zničení chrámu i druhé deportace judských elit do zajetí.

Po celou dobu prorok varoval krále, hodnostáře, kněží i lid před plížící se katastrofou. Vytýkal jim odpadnutí od Hospodina a poukazoval na do nebe volající modlářství, jehož se Judsko nezbavilo ani při náboženské reformě zbožného krále Jošiáše.

Všechny ty apely, ta prorocká znamení, která prorok přinášel svému lidu, varování i vynesené soudy, to všechno je nesmírně působivé. Až na jeden text.

Více v nahrávce…
 

Poznámky:
1/ Bohoslužba je určena pro virtuální prostor internetu. Fyzicky nikdy neproběhla a neproběhne.
2/ Záznam můžete také sledovat pomocí služby Spotify, YouTube a SoundCloud. Odkazy naleznete zde:

Autor: Petr Vaďura
Zdroj: ECM Tachov
Download: MS OneDrive