Blaze vám hladoví – Petr Vaďura

Kolik potravin vyhodíme, protože jsme toho prostě koupili moc, jídlo se zkazilo, chléb je tvrdý. Kolik jídla se denně vyhazuje ve všech supermarketech, jídelnách, hospodách, domovech pro seniory, nemocnicích. Zkusme jíst po dobu tří měsíců jen 125 gramů chleba denně a malinký proužek špeku, příděl lidí v obleženém Leningradě. Možná bychom už nikdy v životě nevyhodili ani drobek.
chleba
Ježíš pohlédl na učedníky a řekl: „Blaze vám, chudí, neboť vaše je království Boží.

Blaze vám, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blaze vám, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát.

Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymažou vaše jméno jako proklaté pro Syna člověka.

Veselte se v ten den a jásejte radostí; hle, máte hojnou odměnu v nebi. Vždyť právě tak jednali jejich otcové s proroky.
Ale běda vám bohatým, vždyť vám se už potěšení dostalo.

Běda vám, kdo jste nyní nasyceni, neboť budete hladovět. Běda, kdo se nyní smějete, neboť budete plakat a naříkat.

Běda, když vás budou všichni lidé chválit; vždyť stejně se chovali jejich otcové k falešným prorokům.

(Lukášovo evangelium 6, 20-26)

Evangelista Lukáš v textu kázání na rovině uvedl schválně pouze čtyři blahoslavenství, aby každému z nich dal patřičnou váhu.

Hladové pojednává samostatně, a to ne v metaforickém významu, jak to má Matouš. Matouš mluví o hladových po spravedlnosti, blaze těm, kdo hladoví po spravedlnosti.

Lukáš uvádí toto blahoslavenství v doslovném významu. Kristus říká, že hladoví jsou blahoslavení, protože budou nasyceni. A myslí tím prostě jídlo.

Kdo jsou vlastně hladoví?

Autor: Petr Vaďura
Zdroj: ECM Tachov
Download: MS OneDrive

Share on facebook
SDÍLET