Pokušení na poušti

kázání z neděle 6.března 2022

Biblický text - Matouš 4, 1-11
 • 1Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla.
 • 2Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl.
 • 3Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby.“
 • 4On však odpověděl: „Je psáno: ‚Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.‘“
 • 5Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu
 • 6a řekne mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: ‚Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen‘!“
 • 7Ježíš mu pravil: „Je také psáno: ‚Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.‘“
 • 8Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu
 • 9a řekne mu: „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět.“
 • 10Tu mu Ježíš odpoví: „Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: ‚Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.‘“
 • 11V té chvíli ho ďábel opustil, a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho.

Kázání naleznete na platformách YouTube, Spotify, Google Podcasts a YouRadio Talk.