kázání z neděle 20.února 2022

Biblický text - Žalm 37
 • 1Davidův.
 • 2Uvadají rychle jako tráva, jak zelené býlí zvadnou.
 • 3Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.
 • 4Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše , oč požádá tvé srdce.
 • 5Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.
 • 6Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo.
 • 7Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle.
 • 8Odlož hněv a zanech rozhořčení, nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého,
 • 9neboť zlovolníci budou vymýceni, ale kdo naději skládá v Hospodina, obdrží zemi.
 • 10Ještě maličko a bude po svévolníkovi, všimneš-li si jeho místa, bude prázdné.
 • 11Ale pokorní obdrží zemi a bude je blažit dokonalý pokoj.
 • 12Proti spravedlivému strojí svévolník pikle, skřípe proti němu svými zuby.
 • 13Je však Panovníkovi jen k smíchu, vždyť on vidí, že jeho den přijde.
 • 14Svévolníci tasí meč, luk napínají, chtějí srazit poníženého a ubožáka, zabít ty, kdo chodí přímou cestou.
 • 15Jejich meč však jim do srdce vnikne, jejich luky budou zpřeráženy.
 • 16Lepší je to málo, co má spravedlivý, než bohatství mnoha svévolníků,
 • 17neboť svévolníkům budou přeraženy paže, kdežto spravedlivé Hospodin vždy podepírá.
 • 18Hospodinu jsou známy dny bezúhonných, jejich dědictví potrvá věčně.
 • 19V čase zlém nebudou zahanbeni, najedí se dosyta i za dnů hladu.
 • 20Avšak svévolníci zhynou, nepřátelé Hospodinovi se vytratí jak půvab lučin, vytratí se v dýmu.
 • 21Svévolník si půjčuje a k splácení se nemá, spravedlivý se však slituje a dává.
 • 22Požehnaní, ti obdrží zemi, zlořečení budou vymýceni.
 • 23Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě.
 • 24I kdyby klesal, nikdy neupadne, neboť Hospodin podpírá jeho ruku.
 • 25Od své mladosti, a jsem už starý, jsem neviděl, že by byl opuštěn spravedlivý, nebo že by jeho potomci žebrali o chléb.
 • 26Slituje se kdykoli a vypomůže půjčkou, také jeho potomci jsou požehnáním.
 • 27Odstup od zla, konej dobro, navěky pak budeš bydlet v zemi ,
 • 28neboť Hospodin miluje právo a své věrné neopouští.
 • 29Spravedliví obdrží zemi a budou v ní bydlet navždy.
 • 30Ústa spravedlivého pronášejí moudrost, jeho jazyk vyhlašuje právo.
 • 31Má v svém srdci Boží zákon, jeho kroky nezakolísají.
 • 32Svévolník však číhá na spravedlivého, chce ho uštvat k smrti.
 • 33Ale Hospodin ho v jeho ruce neponechá, nedopustí, aby svévolně byl souzen.
 • 34Slož naději v Hospodina, drž se jeho cesty; povýší tě a obdržíš zemi a spatříš, jak budou svévolníci vymýceni.
 • 35Viděl jsem krutého svévolníka: rozpínal se jako bujné křoví;
 • 36odešel a není, hledal jsem ho, nebyl k nalezení.
 • 37Přidržuj se bezúhonného, hleď na přímého; pokojný muž bude mít potomstvo.
 • 38Zato vzpurní budou do jednoho vyhlazeni, potomstvo svévolníků bude vymýceno.
 • 39Hospodin je spása spravedlivých, záštitou v čas soužení jim bývá.
 • 40Hospodin jim pomáhá a vyváznout jim dává, dá jim z moci svévolníků vyváznout a zachrání je, protože se k němu utíkají.

Kázání naleznete na platformách YouTube, Spotify, Google Podcasts a YouRadio Talk.