1. List Petrův 1,10-20 – Doc. Jiří Mrázek, Th.D.

zámek Trhanov

Letní biblická škola 2021 – výklad listu apoštola Petra – 2.část


Biblický text - 1. List Petrův 1,10-20
Toto spasení hledali a po něm se ptali proroci, kteří prorokovali o milosti, která je vám připravena;

  • zkoumali, na který čas a na jaké okolnosti ukazuje duch Kristův v nich přítomný, když předem svědčí o utrpeních, jež má Kristus vytrpět, i o veliké slávě, která potom přijde.
  • Bylo jim zjeveno, že tím neslouží sami sobě, nýbrž vám; ti, kdo vám přinesli evangelium v moci Ducha svatého, seslaného z nebes, zvěstovali vám nyní toto spasení, které i andělé touží spatřit.
  • Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista.
  • Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím, v době vaší nevědomosti;
  • ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života.
  • Vždyť je psáno: ‚Svatí buďte, neboť já jsem svatý.‘
  • Jestliže ‚vzýváte jako Otce‘ toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho činů, v bázni před ním žijte dny svého pozemského života.
  • Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem,
  • nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny
  • byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci časů.

 

🤵 Autor: Doc. Jiří Mrázek, Th.D.
Zdroj: Archiv letní biblické školy
📱 Download: MS OneDrive

Další příspěvky z Letní biblické školy 2021 naleznete také na platformách SoundCloud a YouTube. Poslední příspěvky z tachovské Sedmdesátky můžete poslouchat i v aplikaci YouRadio.