1. List Petrův 1,1-9 – Doc. Jiří Mrázek, Th.D.

zámek Trhanov

Letní biblická škola 2021 – výklad listu apoštola Petra 1.část


Biblický text - 1. List Petrův 1,1-9
  • 1 Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci v diaspoře v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii a Bithynii
  • 2 a byli předem vyhlédnuti od Boha Otce a posvěceni Duchem, aby se poslušně odevzdali Ježíši Kristu a byli očištěni pokropením jeho krví: Milost vám a pokoj v hojnosti.
  • 3 Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději.
  • 4 Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích
  • 5 a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase.
  • 6 Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek,
  • 7 aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus.
  • 8 Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí,
  • 9 a tak docházíte cíle víry, spasení duší.

🤵 Autor: Doc. Jiří Mrázek, Th.D.
Zdroj: Archiv letní biblické školy
📱 Download: MS OneDrive

Další příspěvky z Letní biblické školy 2021 naleznete také na platformách SoundCloud a YouTube.