Kdo je pro mě Ježíš? – Petr Vaďura

Matouš 2, 1-12

 • 1Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se:
 • 2„Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“
 • 3Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém;
 • 4svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit.
 • 5Oni mu odpověděli: „V judském Betlémě; neboť tak je psáno u proroka:
 • 6‚A ty, Betléme, v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele.‘“
 • 7Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl:
 • 8„Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti; a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit.“
 • 9Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě.
 • 10Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí.
 • 11Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu.
 • 12Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země.
Stáhnout MP3

Stáhnout nahrávku do tohoto zařízení

TOPlist