Vaše řeč budiž:“Ano, ano, nikoli, nikoli.“

Microsoft OneDrive

mluví Vladimír Pech

Matouš 5,33-37

  • 33Dále jste slyšeli, že bylo řečeno otcům: ‚Nebudeš přísahat křivě, ale splníš Hospodinu přísahy své.‘
  • 34Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec; ani při nebi, protože nebe je trůn Boží;
  • 35ani při zemi, protože země je podnož jeho nohou; ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále;
  • 36ani při své hlavě nepřísahej, protože nemůžeš způsobit, aby ti jediný vlas zbělel nebo zčernal.
  • 37Vaše slovo buď ‚ano, ano – ne, ne‘; co je nad to, je ze zlého.