Žalm 18, 32-51 – Kdo je Bůh krom Hospodina, kdo je skála, ne-li Bůh náš!

Microsoft OneDrive
 • 32Kdo je Bůh krom Hospodina, kdo je skála, ne-li Bůh náš!
 • 33Bůh, který mě opásává statečností a mou cestu činí dokonalou,
 • 34ten dává mým nohám hbitost laně, na mých posvátných návrších mi dopřává stanout,
 • 35učí bojovat mé ruce a mé paže napnout bronzový luk.
 • 36Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá, tvá mírnost mé síly rozmnožila.
 • 37Dals volnost mým krokům, nohy se mi nepodvrtnou.
 • 38Budu stíhat nepřátele, dopadnu je. Nevrátím se zpět, dokud je neudolám.
 • 39Rozdrtím je, že už nepovstanou, pod nohy mi padnou.
 • 40Opásals mě statečností k boji; ty, kdo povstávají proti mně, sám srazíš.
 • 41Obrátil jsi na útěk mé nepřátele, navždy umlčím ty, kdo mě nenávidí.
 • 42Budou volat o pomoc, a nespasí je nikdo, volat k Hospodinu, ale neodpoví.
 • 43Roztluču je, budou jako prach ve větru, smetu je jak bláto z ulic.
 • 44Dals mi vyváznout z rozbrojů lidu, vůdcem pronárodů jsi mě ustanovil. Sloužit bude mi i lid, který jsem neznal.
 • 45Na slovo mě uposlechnou, cizinci se budou vtírat do mé přízně.
 • 46Cizinci jak tráva zvadnou, vypotácejí se ze svých hradišť.
 • 47Živ je Hospodin! Buď požehnána moje skála, vyvýšen buď Bůh, má spása!
 • 48Bůh, jenž mě pověřil vykonáním pomsty, národy mi podrobuje.
 • 49Vysvoboditeli od nepřátel, pozvedáš mě nad ty, kdo proti mně povstávají, ty mě násilníku vyrveš.
 • 50Proto ti vzdám, Hospodine, mezi pronárody chválu, budu zpívat žalmy tvému jménu.
 • 51Velká vítězství dopřává svému králi, prokazuje milosrdenství svému pomazanému, Davidovi, a jeho potomstvu navěky!
TOPlist