Svátek matek – Petr Vaďura

Microsoft OneDrive

Biblický text: Lukáš 1, 26-45

 • 26Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret,
 • 27k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria.
 • 28Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“
 • 29Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená.
 • 30Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha.
 • 31Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.
 • 32Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.
 • 33Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce.“
 • 34Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“
 • 35Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží.
 • 36Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná.
 • 37Neboť ‚u Boha není nic nemožného‘.“
 • 38Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“ Anděl pak od ní odešel.
 • 39V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova.
 • 40Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu.
 • 41Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle; byla naplněna Duchem svatým
 • 42a zvolala velikým hlasem: „Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla.
 • 43Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána?
 • 44Hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle.
 • 45A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána.“
Share on facebook
SDÍLET