Žalm 12 – Hospodine, pomoz! Se zbožným je konec

Microsoft OneDrive
  • 1Pro předního zpěváka za doprovodu osmistrunného nástroje , žalm Davidův.
  • 2Hospodine, pomoz! Se zbožným je konec, berou za své věrní mezi lidmi.
  • 3Jeden druhého svou řečí šálí, mluví úlisnými rty a obojakým srdcem.
  • 4Kéž Hospodin zcela vymýtí ty úlisné rty, jazyk, co se velikášsky chvástá,
  • 5ty, kdo říkají: „Náš jazyk převahu nám zaručuje, máme přece ústa. Kdo je naším Pánem?“
  • 6„Pro útlak ponížených, pro sténání ubožáků teď povstanu,“ praví Hospodin, „daruji spásu tomu, proti němuž svévolník soptí.“
  • 7Co vysloví Hospodin, jsou slova ryzí, stříbro přetavené do kadlubu v zemi, sedmkráte protříbené.
  • 8Ty je, Hospodine, budeš střežit, navěky nás budeš chránit před tím pokolením;
  • 9kolem obcházejí svévolníci a vzmáhá se mezi lidmi neurvalost.
TOPlist