Modlitba – Petr Procházka

Microsoft OneDrive

Biblický text: Matouš 6,5-15

 • 5A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen, pravím vám, už mají svou odměnu.
 • 6Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.
 • 7Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.
 • 8Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.
 • 9Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
 • 10Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.
 • 11Náš denní chléb dej nám dnes.
 • 12A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.
 • 13A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.
 • 14Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec;
 • 15jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.