Budete mi svědky – Petr Vaďura

Microsoft OneDrive

Skutky 1,1-8

 • 1První knihu, Theofile, jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku
 • 2až do dne, kdy v Duchu svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat, a byl přijat k Bohu;
 • 3jim také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije, po čtyřicet dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím.
 • 4Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma: „Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli.
 • 5Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní.“
 • 6Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: „Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?“
 • 7Řekl jim: „Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci;
 • 8ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“

Izajáš 41,21-29

 • 21„Předložte svůj spor, praví Hospodin, předstupte se svými důkazy, praví Král Jákobův.
 • 22Předstupte a oznamte nám, co se má přihodit. Oznamte, co bylo na počátku, vezmem si to k srdci. Chceme poznat budoucnost, ohlaste nám, co má nastat.
 • 23Oznamte, co bude následovat, ať poznáme, že vy jste bohové. Jen předveďte něco dobrého či zlého, podíváme se a společně to uvidíme.
 • 24Hle, vy jste pouhé nic a vaše skutky nestojí za nic. Zvolit vás je ohavnost.“
 • 25„Vzbudil jsem muže od severu a přišel od východu slunce. Vzývá mé jméno. Přichází! Knížata jsou jako hlína, on jako hrnčíř, jenž šlape jíl.
 • 26Kdo oznámil to od začátku, abychom to věděli, oznámil kdysi dávno, abychom mohli říci: ‚Je to správné‘? Nikdo nic neoznámil, nikdo nic neohlásil, nikdo vaši řeč neslyšel.
 • 27Já první zvěstuji Sijónu: ‚Hle, už tu jsou!‘ a Jeruzalému dám toho, jenž nese radostnou zvěst.
 • 28Dívám se a nikde nikdo, žádný rádce mezi nimi. Zeptal bych se jich, co odpovědí.
 • 29Hle, všichni jsou ničemnost pouhá , k ničemu nejsou jejich činy; jejich lité modly jsou jen vítr a nicota.“