Být tím, kým jsme – Petr Vaďura

Microsoft OneDrive

Biblický text: Lukášovou evangelium 9,28-36

  • 28Za týden po této rozmluvě vzal Ježíš s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil na horu, aby se modlil.
  • 29A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo.
  • 30A hle, rozmlouvali s ním dva muži – byli to Mojžíš a Eliáš;
  • 31zjevili se v slávě a mluvili o jeho cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě.
  • 32Petra a jeho druhy obestřel těžký spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu i ty dva muže, kteří byli s ním.
  • 33Vtom se ti muži od něho začali vzdalovat; Petr mu řekl: „Mistře, je dobré, že jsme zde; udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Nevěděl, co mluví.
  • 34Než to dopověděl, přišel oblak a zastínil je. Když se ocitli v oblaku, zmocnila se jich bázeň.
  • 35A z oblaku se ozval hlas: „Toto jest můj vyvolený Syn, toho poslouchejte.“
  • 36Když se hlas ozval, byl už Ježíš sám. Oni umlkli a nikomu tehdy neřekli nic o tom, co viděli.