Ohlédnutí za rokem 2015 – Petr Vaďura

Biblický text: Lukášovo evangelium 1, 67-79

 • 67Jeho otec Zachariáš byl naplněn Duchem svatým a takto prorocky promluvil:
 • 68„Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid
 • 69a vzbudil nám mocného spasitele z rodu Davida, svého služebníka,
 • 70jak mluvil ústy svatých proroků od pradávna;
 • 71zachránil nás od našich nepřátel a z rukou všech, kteří nás nenávidí,
 • 72slitoval se nad našimi otci a rozpomenul se na svou svatou smlouvu,
 • 73na přísahu, kterou učinil našemu otci Abrahamovi, že nám dá,
 • 74abychom vysvobozeni z rukou nepřátel a prosti strachu
 • 75jej zbožně a spravedlivě ctili po všechny dny svého života.
 • 76A ty, synu, budeš nazván prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem, abys mu připravil cestu
 • 77a dal jeho lidu poznat spásu v odpuštění hříchů,
 • 78pro slitování a milosrdenství našeho Boha, jímž nás navštíví Vycházející z výsosti,
 • 79aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.“

MP3 - rozšířená verze