Jaké to bude, až Pán přijde – Petr Vaďura

kázání 13.prosince 2015

Biblický text: Izajáš 12

  • 1V onen den řekneš: „Vzdávám tobě chválu, Hospodine! Rozhněval ses na mě, tvůj hněv se však odvrátil a potěšils mě.
  • 2Hle, Bůh je má spása, doufám a jsem beze strachu. Hospodin, jen Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou.“
  • 3S veselím budete čerpat vodu z pramenů spásy.
  • 4V onen den řeknete: „Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno! Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené.
  • 5Zpívejte Hospodinu, neboť vykonal důstojné činy, ať o tom zví celá země!“
  • 6Jásej a plesej, ty, která bydlíš na Sijónu, neboť Veliký je ve tvém středu – Svatý Izraele.

MP3 - rozšířená verze