Advent – Petr Vaďura

kázání Petra Vaďury na první adventní neděli roku 2015

Lukášovo evangelium 21, 5-36

 • 5Když někteří mluvili o chrámu, jak je vyzdoben krásnými kameny a pamětními dary, řekl:
 • 6„Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozmetáno.“
 • 7Otázali se ho: „Mistře, kdy to nastane? A jaké bude znamení, až se to začne dít?“
 • 8Odpověděl: „Mějte se na pozoru, abyste se nedali svést. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: ‚Já jsem to‘ a ‚nastal čas‘. Nechoďte za nimi.
 • 9Až uslyšíte o válkách a povstáních, neděste se: neboť to musí nejprve být, ale konec nenastane hned.“
 • 10Tehdy jim řekl: „Povstane národ proti národu a království proti království,
 • 11budou veliká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad a mor, hrůzy a veliká znamení z nebes.
 • 12Ale před tím vším na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat; budou vás vydávat synagógám na soud a do vězení a vodit před krále a vládce pro mé jméno.
 • 13To vám bude příležitostí k svědectví.
 • 14Vezměte si k srdci, abyste si předem nepřipravovali, jak se budete hájit.
 • 15Neboť já vám dám řeč i moudrost, kterou nedokáže přemoci ani vyvrátit žádný váš protivník.
 • 16Zradí vás i vaši rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a někteří z vás budou zabiti.
 • 17A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno.
 • 18Ale ani vlas z vaší hlavy se neztratí.
 • 19Když vytrváte, získáte své životy.
 • 20Když uvidíte, že Jeruzalém obkličují vojska, tu poznáte, že se přiblížila jeho zkáza.
 • 21Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor, kteří jsou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou, a kteří jsou po venkově, ať do něho nevcházejí,
 • 22poněvadž jsou to dny odplaty, v nichž se má naplnit vše, co je psáno.
 • 23Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! Neboť bude veliké soužení na zemi a hněv proti tomuto lidu.
 • 24Padnou ostřím meče, budou jako zajatci odvedeni mezi všecky národy, po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se jejich čas neskončí.
 • 25Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře.
 • 26Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí.
 • 27A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou.
 • 28Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.“
 • 29Vypravoval jim podobenství: „Podívejte se na fíkovník nebo na jiný strom:
 • 30Když se už zelenají, sami víte, že léto je blízko.
 • 31Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království Boží.
 • 32Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane.
 • 33Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.
 • 34Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past.
 • 35Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi.
 • 36Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka.“

MP3 - krátká verze