Žalm 19 – Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou

Microsoft OneDrive
 • 1Pro předního zpěváka. Davidův.
 • 2Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou.
 • 3Svoji řeč předává jeden den druhému, noc noci sděluje poznatky.
 • 4Není to řeč lidská , nejsou to slova, takový hlas od nich nelze slyšet.
 • 5Jejich tón zvučí celičkou zemí, zní jejich hovor po širém světě. Bůh slunci na nebi postavil stan.
 • 6Ono jak ženich z komnaty vyjde, vesele jako rek, když běží k cíli.
 • 7Vychází na jednom okraji nebes, probíhá obloukem k druhému konci a nic se neskryje před jeho žárem.
 • 8Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě. Hospodinovo svědectví je pravdivé, nezkušený jím zmoudří.
 • 9Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou pro radost srdci. Hospodinovo přikázání je ryzí, dává očím světlo.
 • 10Hospodinova bázeň je čistá, obstojí navždy. Hospodinovy řády jsou pravda, jsou nejvýš spravedlivé,
 • 11nad zlato vzácnější, nad množství ryzího zlata, sladší než med, než včelí med z plástve.
 • 12Jsou poučením i pro tvého služebníka, když na ně dbá, má odměnu hojnou.
 • 13Kdo může rozpoznat bludy? Zprosť mě i vin , jež jsou mi skryty.
 • 14Též před opovážlivci chraň svého služebníka, nedopusť, aby mi vládli. Pak budu bez vady a shledán čistý, prost množství nevěrností.
 • 15Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj!
TOPlist