Žalm 18, 21-31 – Můj Bůh září do mých temnot

Microsoft OneDrive
 • 21Hospodin mi odplatil podle mé spravedlnosti, odměnil mě podle čistoty mých rukou,
 • 22neboť jsem dbal na Hospodinovy cesty, neodvrátil jsem se svévolně od svého Boha.
 • 23Všechny jeho řády jsem měl na zřeteli, neodvrhl jeho nařízení.
 • 24Jeho jsem se dokonale držel, varoval se nepravosti.
 • 25Podle mé spravedlnosti mě Hospodin odměňoval, podle čistoty mých rukou, tak jak jevila se jemu.
 • 26Ty věrnému osvědčuješ věrnost, muži dokonalému svou dokonalost,
 • 27ryzímu svou ryzost osvědčuješ, s neupřímným se však pouštíš do zápasu.
 • 28Ty lid ponížený zachraňuješ, ale povýšené nutíš sklopit oči.
 • 29Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot.
 • 30S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou, se svým Bohem zdolám hradbu,
 • 31s Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! To, co řekne Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají.
TOPlist