Žalm 18, 1-20 – Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo

Microsoft OneDrive
 • 1Pro předního zpěváka. Hospodinova služebníka Davida, který přednášel slova této písně Hospodinu v den, kdy jej Hospodin vysvobodil ze spárů všech jeho nepřátel i z rukou Saulových.
 • 2Pravil : Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo.
 • 3Hospodine, skalní štíte můj, má pevná tvrzi, vysvoboditeli, Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě, štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade!
 • 4Když jsem vzýval Hospodina, jemuž patří chvála, byl jsem zachráněn před svými nepřáteli.
 • 5Ovinuly mě provazy smrti, zachvátily mě dravé proudy Ničemníka,
 • 6provazy podsvětí se kolem mne stáhly, dostihly mě léčky smrti.
 • 7V soužení jsem vzýval Hospodina, k svému Bohu o pomoc jsem volal. Uslyšel můj hlas ze svého chrámu, mé volání proniklo až k jeho sluchu.
 • 8Země se zachvěla, roztřásla se, hory v základech se hnuly, chvěly se před jeho plamenným hněvem.
 • 9Z chřípí se mu valil dým, z úst sžírající oheň, planoucí řeřavé uhlí.
 • 10Sklonil nebesa a sestupoval, pod nohama černé mračno.
 • 11Na cheruba usedl a letěl a vznášel se na perutích větru.
 • 12Temno učinil svou skrýší, stánkem kolem sebe, temné vodstvo, mračna prachu.
 • 13Mračna se hnala před jeho jasem, krupobití a hořící uhlí.
 • 14Hospodin na nebi zaburácel, Nejvyšší vydal svůj hlas, krupobití a hořící uhlí.
 • 15Vyslal své šípy a rozehnal mračna , množstvím blesků je uvedl v zmatek.
 • 16Tu se objevila koryta vod, základy světa se obnažily, když jsi, Hospodine, zaútočil, když jsi zadul svým hněvivým dechem.
 • 17Vztáhl ruku z výše, uchopil mě, vytáhl mě z nesmírného vodstva.
 • 18Nepříteli mocnému mě vyrval, těm, kdo nenáviděli mě, kdo zdatnější byli.
 • 19Přepadli mě v den mých běd, ale Hospodin mě podepíral,
 • 20učinil mě volným; ubránil mě, protože si mě oblíbil.
TOPlist