Žalm 17 – Hospodine, slyš při spravedlivou.

Microsoft OneDrive
 • 1Modlitba; Davidova. Hospodine, slyš při spravedlivou, věnuj pozornost mému bědování, dopřej sluchu mé modlitbě z bezelstných rtů.
 • 2Ty sám vynes nade mnou rozsudek; tvoje oči vidí, kde je právo.
 • 3Zkoumal jsi mé srdce, dozíral jsi v noci, tříbil jsi mě, nic ti neuniklo, ani úmysl, jenž nepřešel mi přes rty.
 • 4Pokud jde o lidské činy, slovu tvých rtů věren vyvaroval jsem se stezek rozvratníka.
 • 5Drž mé kroky ve svých stopách, aby moje nohy neuklouzly.
 • 6K tobě volám a ty odpovíš mi, Bože, nakloň ke mně ucho, slyš, co říkám.
 • 7Ukaž divy svého milosrdenství, spasiteli těch, kdo před útočníky se k pravici tvé utíkají.
 • 8Ochraňuj mě jako zřítelnici oka, skryj mě ve stínu svých křídel
 • 9před svévolníky, kteří zahubit mě chtějí, úhlavními nepřáteli, když mě obkličují.
 • 10Tukem obrostlo jim srdce , jejich ústa mluví zpupně.
 • 11Kruhem svírají mě při každičkém kroku, slídí zrakem, jak mě dostat k zemi.
 • 12Můj nepřítel podobá se lvu, jenž lační po kořisti, je jak lvíče, které číhá vskrytu.
 • 13Povstaň, Hospodine, předejdi jej, sraz ho! Kéž mi dá tvůj meč vyváznout z moci svévolníka
 • 14a tvá ruka, Hospodine, z moci lidí, lidí věku tohoto, jejichž podílem je pouze život. Ty jim ze svých zásob plníš břicho, sytí se i synové a zbytek nechávají nemluvňatům.
 • 15Já však ve spravedlnosti uzřím tvoji tvář, až procitnu, budu se sytit tvým zjevem.
TOPlist