Žalm 9 – Hospodine, celým svým srdcem ti vzdávám chválu

Microsoft OneDrive
 • 1Pro předního zpěváka. Podle mút-labben. Davidův.
 • 2Hospodine, celým svým srdcem ti vzdávám chválu, o všech divuplných činech tvých chci vypravovat.
 • 3Budu se radovat, jásotem tě oslavovat, tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy.
 • 4Moji nepřátelé obrátí se nazpět, upadnou a zhynou před tvou tváří,
 • 5protožes mi zjednal právo, obhájils mě, usedl jsi na trůn, soudce spravedlivý.
 • 6Okřikl jsi pronárody, do záhuby svrhl svévolníka, jejich jméno zahladil jsi navěky a navždy.
 • 7Po nepříteli zůstaly provždy jen trosky. Vyvrátil jsi jejich města, i památka na ně zašla.
 • 8Hospodin však bude trůnit věčně, soudnou stolici má připravenu.
 • 9Rozsoudí svět spravedlivě, povede při národů dle práva.
 • 10Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným.
 • 11V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli , neopouštíš, Hospodine.
 • 12Pějte žalmy Hospodinu, který na Sijónu trůní, oznamujte mezi lidmi jeho skutky.
 • 13Za prolitou krev k odpovědnosti volá, pamatuje na ni, na úpění ponížených nezapomněl.
 • 14Hospodine, smiluj se nade mnou, pohleď, jak mě ponižují ti, kteří mě nenávidí, smiluj se ty, jenž mě zvedáš z bran smrti!
 • 15O všech chvályhodných činech tvých chci vypravovat v branách sijónské dcery, budu jásat nad tím, žes mě spasil.
 • 16Pronárody klesly do pasti, již udělaly, v síti, kterou nastražily, uvízla jim noha.
 • 17Hospodin tu zřejmě zjednal právo: svévolník uvízl v léčce přichystané vlastní rukou. – Higgájón.
 • 18Do podsvětí se navrátí svévolníci, všechny pronárody, jež na Boha zapomněly.
 • 19Ubožák však nikdy neupadne v zapomnění; naděje ponížených nikdy neztroskotá.
 • 20Povstaň, Hospodine, ať si člověk nezakládá na své moci ať už pronárody stanou před tvým soudem!
 • 21Hospodine, zdrť je strachem, ať si pronárody uvědomí, že jsou jenom lidé.
TOPlist