Žalm 7 – Hospodine, Bože můj, k tobě se utíkám

 • 1Tklivá píseň Davidova, kterou zpíval Hospodinu kvůli Benjamínci Kúšovi.
 • 2Hospodine, Bože můj, k tobě se utíkám, zachraň mě a vytrhni z rukou všech, kdo mě stíhají,
 • 3aby mě jako lev nerozsápal ten, který odvléká, a kdo by vytrhl, není.
 • 4Hospodine, Bože můj, jestliže jsem něco spáchal, jestliže lpí bezpráví na mých dlaních,
 • 5jestliže jsem odplácel zlem tomu, který mi přál pokoj, nebo z prázdných ohledů jsem šetřil protivníka,
 • 6ať nepřítel stíhá moji duši, chytí a zašlape do země můj život, ať uvede v prach mou slávu.
 • 7Povstaň, Hospodine, ve svém hněvu, proti zuřivosti protivníků mých se zvedni, bděle při mně stůj na soudu, k němuž jsi dal příkaz.
 • 8Pospolitost národů až kolem tebe stane, k soudu nad nimi se navrať na výšinu.
 • 9Sám Hospodin povede při s lidmi. Dopomoz mi, Hospodine, k právu, podle mé spravedlnosti a bezúhonnosti.
 • 10Kéž je konec zlobě svévolníků. Dej, ať spravedlivý stojí pevně, Bože spravedlivý, jenž zkoumáš srdce a ledví!
 • 11Štítem je mi Bůh, on zachraňuje ty, kdo mají přímé srdce.
 • 12Bůh je spravedlivý soudce; každý den má Bůh proč vzplanout hněvem.
 • 13Což si znovu člověk nebrousí svůj meč? Napíná svůj luk a míří,
 • 14smrtonosnou zbraň si chystá, šípy ohnivé si připravuje.
 • 15Počíná-li ničemnosti, zplodí trápení a zrodí křivdy.
 • 16Kope jámu, vyhloubí ji, spadne však do pasti, kterou chystá.
 • 17To, čím jiné trápí, jemu se na hlavu vrátí, jeho násilnictví na lebku mu padne.
 • 18Budu vzdávat chválu Hospodinu, že je spravedlivý, budu zpívat žalmy jménu Hospodina, Boha nejvyššího.
TOPlist