Žalm 6 – Hospodin můj hlasitý pláč slyší

Microsoft OneDrive
 • 1Pro předního zpěváka za doprovodu osmistrunných nástrojů. Davidův.
 • 2Nekárej mě, Hospodine, ve svém hněvu, netrestej mě ve svém rozhořčení!
 • 3Smiluj se nade mnou, Hospodine, chřadnu, Hospodine, uzdrav mě, mé kosti trnou děsem.
 • 4Má duše je tolik vyděšená, a ty, Hospodine, dokdy budeš váhat ?
 • 5Vrať se, Hospodine, braň mě, pro své milosrdenství mě zachraň!
 • 6Mezi mrtvými tě nebude nic připomínat; což ti v podsvětí vzdá někdo chválu?
 • 7Vyčerpán jsem nářkem, každé noci smáčím svou podušku pláčem , skrápím slzami své lože.
 • 8Zrak mi slábne hořem, kalí se mi vinou všech mých protivníků.
 • 9Pryč ode mne všichni, kdo pácháte ničemnosti! Hospodin můj hlasitý pláč slyší,
 • 10Hospodin slyší mou prosbu, moji modlitbu Hospodin přijme.
 • 11Hanba a velký děs padnou na všechny mé nepřátele. Pryč odtáhnou v náhlém zahanbení.
TOPlist