Žalm 5 – Hospodine, přej sluchu mým slovům

Microsoft OneDrive
 • 1Pro předního zpěváka ke hře na flétnu. Davidův.
 • 2Hospodine, přej sluchu mým slovům, měj porozumění pro mou zneklidněnou mysl.
 • 3Pozornost mi věnuj, když o pomoc volám, můj Králi, můj Bože, vždyť se modlím k tobě!
 • 4Hospodine, ty můj hlas uslyšíš zrána, ráno ti připravím oběť a budu čekat.
 • 5Ty nejsi bůh, který má zálibu ve svévoli, zlý nemůže být u tebe hostem,
 • 6tobě nesmějí na oči potřeštěnci, nenávidíš všechny, kdo páchají ničemnosti,
 • 7do záhuby vrháš ty, kdo lživě mluví. Kdo prolévá krev a jedná lstivě, toho má Hospodin v ohavnosti.
 • 8Já však pro tvé hojné milosrdenství smím přicházet do tvého domu, smím se klanět před tvým svatým chrámem ve tvé bázni.
 • 9Hospodine, ve své spravedlnosti mě veď navzdory těm, kdo proti mně sočí, svou cestu přede mnou učiň přímou.
 • 10Vždyť na jejich ústa není spolehnutí, jejich nitro je zdroj zhouby, jejich hrdlo je hrob otevřený, na jazyku samé úlisnosti.
 • 11Odhal jejich vinu, Bože, ať doplatí na své plány, zavrhni je pro tak četné jejich nevěrnosti, vždyť vzdorují tobě!
 • 12Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají; věčně budou plesat, když je budeš chránit, jásotem tě budou oslavovat ti, kdo milují tvé jméno.
 • 13Spravedlivému, Hospodine, žehnáš, jako pavézou ho obklopuješ přízní.
TOPlist