Žalm 3 – Hospodine, jak mnoho je těch, kteří mě souží

Microsoft OneDrive
  • 1Davidův, když prchal před svým synem Abšalómem.
  • 2Hospodine, jak mnoho je těch, kteří mě souží, mnoho je těch, kdo proti mně povstávají!
  • 3Mnoho je těch, kteří o mně prohlašují: „Ten u Boha spásu nenalezne.“
  • 4Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi zvedáš hlavu.
  • 5Pozvedám hlas k Hospodinu, a on ze své svaté hory mi už odpovídá.
  • 6Ulehnu, usnu a probudím se, neboť Hospodin mě podepírá.
  • 7Nebojím se davu desetitisíců, kteří kolem proti mně se kladou.
  • 8Povstaň, Hospodine, zachraň mě, můj Bože! Rozbiješ čelisti všem mým nepřátelům, svévolníkům zvyrážíš zuby.
  • 9V Hospodinu je spása. S tvým lidem je tvoje požehnání!
TOPlist