Žalm 20 – Kéž ti v den soužení Hospodin odpoví

Microsoft OneDrive
  • 1Pro předního zpěváka. Davidův.
  • 2Kéž ti v den soužení Hospodin odpoví, kéž je ti hradem jméno Boha Jákobova!
  • 3Kéž ti sešle pomoc ze svatyně, kéž tě podepírá ze Sijónu!
  • 4Kéž má na paměti všechny tvé obětní dary, kéž tvou oběť zápalnou rád přijme.
  • 5Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží , kéž splní každý tvůj záměr!
  • 6Budeme plesat nad tvým vítězstvím, vztyčíme praporce ve jménu svého Boha. Kéž splní Hospodin všechna tvá přání!
  • 7Nyní vím, že Hospodin dá svému pomazanému vítězství, on mu odpoví ze svého svatého nebe bohatýrskými činy své vítězné pravice.
  • 8Jedni se honosí vozy, jiní koňmi, ale my připomínáme jméno Hospodina, svého Boha.
  • 9Oni klesali, až padli, my jsme povstali a přetrváme.
  • 10„Hospodine, pomoz!“ Král ať nám odpoví v den, kdy budem volat.
TOPlist