Pořady TWR v knižní podobě

Už od počátku českého vysílání se posluchači TWR setkávali s tištěnou podobou pořadů odvysílaných z Monte Carla.

logo Rádia 7

www.radio7.cz

Už od počátku českého vysílání se posluchači TWR setkávali s tištěnou podobou pořadů odvysílaných z Monte Carla.

Mnozí dosud uchovávají seriály Otakara Vožeha o dějinách církve nebo o partnerství v samizdatové podobě. Ve svobodných poměrech po listopadu 1989 se jako první objevily v knižní podobě pořady Marie Frydrychové – Malá škola lásky je dodnes žádanou publikací. Díky knižnímu vydání zůstaly pro široký okruh posluchačů zachovány pořady zesnulého faráře Jana Nohavici Desatero a Na počátku.

Protože posluchači projevili zájem i o další pořady v tištěné podobě, vznikla v TWR edice Mikrofon. V ní postupně vyšly tyto publikace: John Vernon McGee a Pavel Vopalecký: Genesis, Otakar Vožeh: Evangelium, František Marek: Izaijáš, Corrie ten Boom: Odlesky Boží slávy a Poselství o Boží hojnosti, David Novák: Víra ve vírech otazníků.  Knihy sestavené z pořadů TWR ale vycházejí i v dalších nakladatelstvích. David Novák vydal knihu, které obsahuje jádra jeho pořadů vysílaných v TWR, také v nakladatelství Návrat domů, a to pod názvem Víra ve vírech doby. Ve stejném nakladatelství vyšla nedávno kniha Petra Plaňanského Tišbejský, s níž se mohli posluchači seznámit v pravidelné četbě na Rádiu 7. Své fejetony, které odvysílala v pořadu Zadáno pro dámy, postupně vydala v různých nakladatelstvích také Hana Pinknerová (Brusinky, Co Bůh šeptá maminkám, Hořká čokoláda, Smím být něžná).

Vydavatelství Vyšehrad vydalo v loňském roce knihu rozhlasových rozhovorů Petra Vaďury s profesorem Janem Hellerem nazvanou Znamení odkazující k nebi. Velká část rozhovorů byla odvysílána v pořadech TWR. Pro letošní rok připravuje stejné nakladatelství knihu rozhlasových rozhovorů s Janem Sokolem nazvanou Zůstat na zemi, která obsahuje seriál dvanácti nejdůležitějších témat ze Starého zákona, jenž odvysílalo TWR na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň. Petr Vaďura pro stejné nakladatelství připravuje ještě jednu knihu rozhovorů s Janem Hellere, která by měla vyjít letos na podzim.

Poslední knihou, u jejíhož zrodu stálo TWR, je kniha biblisty Jiřího Beneše Desítka, s podtitulem Desatero aneb deset slov o Bohu a člověku, kterou před nedávnem vydalo nakladatelství Návrat domů. Tato unikátní publikace měla zajímavý zrod: Jiří Beneš je vedoucím katedry biblických studií na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy, kde přednáší především Starý zákon. Vyučuje také na Adventistickém semináři v Sázavě. Na obou školách se studenty mnohokrát Destaero probíral. V roce 2006 byl s Desaterem pozván na Letní biblickou školu v Mladoticích, kde měly jeho výklady takový ohlas, že se Petr Vaďura rozhodl natočit Desatero jako seriál pro pořad Rádia 7 Ke kořenům. Jádro těchto výkladů bylo natočeno a odvysíláno v pořadu Českého rozhlasu 3 Vltava Ranní slovo. Tento pořad slyšel redaktor Návratu domů Petr Plaňanský, kterého Benešův výklad nesmírně zaujal. Poslechl si tedy celý seriál z Rádia 7 a inicioval vydání Benešova Desatera v Návratu domů.

V čem se Benešovo Desatero liší od ostatních výkladů? Především v tom, že není pojednáno jako soubor mravních předpisů a zákazů. Beneš vychází z hebrejského znění textu, ve kterém není explicitně vyjádřena kategorie času. Ze samotného tvaru sloves nelze tedy říci, zda se něco týká minulosti, přítomnosti či budoucnosti. Beneš tak může i v překladu zasadit celý text do času přítomného, čímž vynikne jeho aktuálnost pro čtenáře. Hospodin přestává být tím, kdy kdysi Izrael vysvobodil z Egypta. Stává se tím, kdo z „dvojího sevření“ (doslovný překlad hebrejského pojmenování Egypta micrajim)  vysvobozuje svého vyznavače stále. Ten pak jedná v souladu s Hospodinovým slovem jakoby samovolně, neboť tato základní zkušenost spásy jej zcela proměnila. Proto může text Desatera už pouze konstatovat: „Nekradeš!“ „Nesmilníš!“ „Nežádáš!“ Nejedná se o příkazy, mravní požadavky a kategorické imperativy, nýbrž o charakteristiku jednání toho, kdo je Hospodinem proměněn. Beneš v souladu s tvrzením svého učitele Jana Hellera počítá s tím, že jediná změna jedince je možná tehdy, koná-li ji v člověku Bůh sám. Člověka nemění něco, co přichází zvnějšku (byť by to bylo Hospodinovo slovo), nýbrž pouze to, co působí zevnitř, z jeho nitra (kde jedině může slovo ožít a konat). Hospodinův vyznavač tedy nežije „podle“ Desatera, ale „v souladu“ s ním.

Trans World Radio přineslo za léta svého působení v České republice mnoho podnětů a impulsů. Patří mezi ně i knihy, které vznikly z jeho pořadů, v neposlední řadě i kniha Jiřího Beneše.

Petr Vaďura

Anténa 1, 2008

Share on facebook
SDÍLET