Archiv příspěvků: chudoba

Blaze vám hladoví – Petr Vaďura

chleba
Ježíš pohlédl na učedníky a řekl: „Blaze vám, chudí, neboť vaše je království Boží.

Blaze vám, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blaze vám, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát.

Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymažou vaše jméno jako proklaté pro Syna člověka.

Veselte se v ten den a jásejte radostí; hle, máte hojnou odměnu v nebi. Vždyť právě tak jednali jejich otcové s proroky.
Ale běda vám bohatým, vždyť vám se už potěšení dostalo.

Běda vám, kdo jste nyní nasyceni, neboť budete hladovět. Běda, kdo se nyní smějete, neboť budete plakat a naříkat.

Běda, když vás budou všichni lidé chválit; vždyť stejně se chovali jejich otcové k falešným prorokům.

(Lukášovo evangelium 6, 20-26)

Evangelista Lukáš v textu kázání na rovině uvedl schválně pouze čtyři blahoslavenství, aby každému z nich dal patřičnou váhu.

Hladové pojednává samostatně, a to ne v metaforickém významu, jak to má Matouš. Matouš mluví o hladových po spravedlnosti, blaze těm, kdo hladoví po spravedlnosti.

Lukáš uvádí toto blahoslavenství v doslovném významu. Kristus říká, že hladoví jsou blahoslavení, protože budou nasyceni. A myslí tím prostě jídlo.

Kdo jsou vlastně hladoví?

Autor: Petr Vaďura
Zdroj: ECM Tachov
Download: MS OneDrive

Blaze vám chudí – Petr Vaďura

Chudoba není pro autora Lukášova evangelia okrajové téma. Lukáš zdůrazňuje, že Ježíš je Syn Boží, který přišel na svět, aby zachránil všechny ty, kteří mají v životě nějaké problémy.

Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění, vyhlásit léto Hospodinovy přízně, den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící, pozvednout truchlící na Sijónu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Nazvou je „Stromy spravedlnosti“ a „Sadba Hospodinova“ k jeho oslavě.

Izajáš 61, 1-3 Jedno téma, které Lukáš zdůrazňuje, je téma chudých. Lukášův Ježíš přišel k chudým.

Co je tím úkolem, ke kterému Duch Boží Ježíše zmocnil?

Přečtěte si znovu text z Izajáše a poslechněte si kázání Petra Vaďury.

Autor: Petr Vaďura
Zdroj: NaHlubinu.net
Download: MS OneDrive

TOPlist