Multimedia

Archiv příspěvků zařazených do kategorie mp3, fotky, videa

Pravda vítězí – Petr Vaďura

Rozhlasový pořad Spirituála

Janovo evangelium 18,37-38

 • 37Pilát mu řekl: „Jsi tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“
 • 38Pilát mu řekl: „Co je pravda?“ Po těch slovech vyšel opět k Židům a řekl jim: „Já na něm žádnou vinu nenalézám.

Každý má nějakou hřivnu – Petr Vaďura

Rozhlasový pořad Spirituála

Matouš 25,14-30

 • 14Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek;
 • 15jednomu dal pět hřiven, druhému dvě, třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval.
 • 16Ten, který přijal pět hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět.
 • 17Tak i ten, který měl dvě, získal jiné dvě.
 • 18Ten, který přijal jednu, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána.
 • 19Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat.
 • 20Přistoupil ten, který přijal pět hřiven, přinesl jiných pět a řekl: ‚Pane, svěřil jsi mi pět hřiven; hle, jiných pět jsem jimi získal.‘
 • 21Jeho pán mu odpověděl: ‚Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.‘
 • 22Přistoupil ten se dvěma hřivnami a řekl: ‚Pane, svěřil jsi mi dvě hřivny; hle, jiné dvě jsem získal.‘
 • 23Jeho pán mu odpověděl: ‚Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.‘
 • 24Přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu, a řekl: ‚Pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk, sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal.
 • 25Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří.‘
 • 26Jeho pán mu odpověděl: ‚Služebníku špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypal.
 • 27Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem.
 • 28Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven!
 • 29Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.
 • 30A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů.‘

Rudolf Tomšů čte Vzpomínky na Prahu od Barbary Coudenhove-Kalergi

Rozhlasový pořad Spirituála

Vaše řeč budiž:”Ano, ano, nikoli, nikoli.”

Rozhlasový pořad Spirituála

mluví Vladimír Pech

Matouš 5,33-37

 • 33Dále jste slyšeli, že bylo řečeno otcům: ‚Nebudeš přísahat křivě, ale splníš Hospodinu přísahy své.‘
 • 34Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec; ani při nebi, protože nebe je trůn Boží;
 • 35ani při zemi, protože země je podnož jeho nohou; ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále;
 • 36ani při své hlavě nepřísahej, protože nemůžeš způsobit, aby ti jediný vlas zbělel nebo zčernal.
 • 37Vaše slovo buď ‚ano, ano – ne, ne‘; co je nad to, je ze zlého.

Stanislav Minárik čte z románu anatola France Ostrov tučňáků

Rozhlasový pořad Spirituála

TOPlist