Pravda vítězí – Petr Vaďura

Rozhlasový pořad

Janovo evangelium 18,37-38

 • 37Pilát mu řekl: „Jsi tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“
 • 38Pilát mu řekl: „Co je pravda?“ Po těch slovech vyšel opět k Židům a řekl jim: „Já na něm žádnou vinu nenalézám.

Každý má nějakou hřivnu – Petr Vaďura

Rozhlasový pořad

Matouš 25,14-30

 • 14Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek;
 • 15jednomu dal pět hřiven, druhému dvě, třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval.
 • 16Ten, který přijal pět hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět.
 • 17Tak i ten, který měl dvě, získal jiné dvě.
 • 18Ten, který přijal jednu, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána.
 • 19Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat.
 • 20Přistoupil ten, který přijal pět hřiven, přinesl jiných pět a řekl: ‚Pane, svěřil jsi mi pět hřiven; hle, jiných pět jsem jimi získal.‘
 • 21Jeho pán mu odpověděl: ‚Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.‘
 • 22Přistoupil ten se dvěma hřivnami a řekl: ‚Pane, svěřil jsi mi dvě hřivny; hle, jiné dvě jsem získal.‘
 • 23Jeho pán mu odpověděl: ‚Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.‘
 • 24Přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu, a řekl: ‚Pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk, sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal.
 • 25Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří.‘
 • 26Jeho pán mu odpověděl: ‚Služebníku špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypal.
 • 27Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem.
 • 28Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven!
 • 29Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.
 • 30A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů.‘

Vaše řeč budiž:”Ano, ano, nikoli, nikoli.”

Rozhlasový pořad

mluví Vladimír Pech

Matouš 5,33-37

 • 33Dále jste slyšeli, že bylo řečeno otcům: ‚Nebudeš přísahat křivě, ale splníš Hospodinu přísahy své.‘
 • 34Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec; ani při nebi, protože nebe je trůn Boží;
 • 35ani při zemi, protože země je podnož jeho nohou; ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále;
 • 36ani při své hlavě nepřísahej, protože nemůžeš způsobit, aby ti jediný vlas zbělel nebo zčernal.
 • 37Vaše slovo buď ‚ano, ano – ne, ne‘; co je nad to, je ze zlého.

Bůh pokoje bude s Vámi – Petr Vaďura

Rozhlasový pořad

Přísloví 8,1-36

 • 1Cožpak moudrost nevolá, nevydává rozumnost svůj hlas?
 • 2Na nejvyšším místě, nad cestou, na křižovatce stojí.
 • 3Při branách, kudy se chodí do města, u vchodu pronikavě volá:
 • 4„Na vás, muži, volám, můj hlas je určen synům lidským.
 • 5Prostoduší, pochopte, v čem je chytrost, hlupáci, pochopte, v čem je rozum!
 • 6Slyšte! Vyhlašuji, co je směrodatné, otevírám rty a plyne z nich přímost.
 • 7O pravdě hovoří můj jazyk, mým rtům se svévole hnusí.
 • 8Všechny výroky mých úst jsou spravedlivé, není v nich nic potměšilého či falešného.
 • 9Všechny jsou správné pro toho, kdo porozumí, přímé těm, kdo naleznou poznání.
 • 10Přijměte mé napomenutí, nikoli stříbro, spíše poznání, než převýborné ryzí zlato.
 • 11Moudrost je lepší než perly, nevyrovnají se jí žádné skvosty.
 • 12Já, Moudrost, bydlím s chytrostí, nalézám obezřetné poznání.
 • 13Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo; nenávidím povýšenost, pýchu, cestu zlou, proradná ústa.
 • 14U mne je rada i pohotová pomoc, jsem rozumnost, u mne je bohatýrská síla.
 • 15Skrze mne kralují králové a vydávají spravedlivá nařízení vládci,
 • 16skrze mne velí velitelé a všichni urození soudí spravedlivě.
 • 17Já miluji ty, kdo milují mne, a kdo mě za úsvitu hledají, naleznou mne.
 • 18Bohatství a čest jsou u mne, ustavičný dostatek i spravedlnost.
 • 19Mé ovoce je lepší než ryzí a čisté zlato, má úroda je nad výborné stříbro.
 • 20Chodím stezkou spravedlnosti a pěšinami práva,
 • 21abych dala dědictví těm, kdo mě milují. Já naplním jejich pokladnice.
 • 22Hospodin mě vlastnil jako počátek své cesty, dříve než co konal odedávna.
 • 23Od věků jsem ustanovena, od počátku, od pravěku země.
 • 24Ještě nebyly propastné tůně, když jsem se zrodila, ještě nebyly prameny vodami obtěžkány.
 • 25Když ještě byly hory ponořeny, před pahorky jsem se narodila.
 • 26Ještě než učinil zemi a všechno kolem a první hroudy pevniny,
 • 27když upevňoval nebesa, byla jsem při tom, když vymezoval obzor nad propastnou tůní,
 • 28když seshora zavěšoval mračna, když sílily prameny propastné tůně,
 • 29když kladl moři jeho meze, aby vody nevystupovaly z břehů, když vymezoval základy země,
 • 30byla jsem mu věrně po boku, byla jsem jeho potěšením den ze dne a radostně si před ním hrála v každý čas.
 • 31Hraji si na jeho pevné zemi; mým potěšením je být s lidskými syny.
 • 32Nyní tedy, synové, slyšte mě: Blaze těm, kdo dbají na mé cesty.
 • 33Slyšte napomenutí a buďte moudří; nevyhýbejte se tomu !
 • 34Blaze člověku, který mě poslouchá, bdí u mých dveří den ze dne a střeží veřeje mého vchodu.
 • 35Vždyť ten, kdo mě nalézá, nalezl život a došel u Hospodina zalíbení.
 • 36Kdo hřeší proti mně, činí násilí své duši; všichni, kdo mě nenávidí, milují smrt.“

Filipským 4,8-9

 • 8Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.
 • 9Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.
TOPlist