Bůh pokoje bude s Vámi – Petr Vaďura

Rozhlasový pořad Spirituála

Přísloví 8,1-36

 • 1Cožpak moudrost nevolá, nevydává rozumnost svůj hlas?
 • 2Na nejvyšším místě, nad cestou, na křižovatce stojí.
 • 3Při branách, kudy se chodí do města, u vchodu pronikavě volá:
 • 4„Na vás, muži, volám, můj hlas je určen synům lidským.
 • 5Prostoduší, pochopte, v čem je chytrost, hlupáci, pochopte, v čem je rozum!
 • 6Slyšte! Vyhlašuji, co je směrodatné, otevírám rty a plyne z nich přímost.
 • 7O pravdě hovoří můj jazyk, mým rtům se svévole hnusí.
 • 8Všechny výroky mých úst jsou spravedlivé, není v nich nic potměšilého či falešného.
 • 9Všechny jsou správné pro toho, kdo porozumí, přímé těm, kdo naleznou poznání.
 • 10Přijměte mé napomenutí, nikoli stříbro, spíše poznání, než převýborné ryzí zlato.
 • 11Moudrost je lepší než perly, nevyrovnají se jí žádné skvosty.
 • 12Já, Moudrost, bydlím s chytrostí, nalézám obezřetné poznání.
 • 13Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo; nenávidím povýšenost, pýchu, cestu zlou, proradná ústa.
 • 14U mne je rada i pohotová pomoc, jsem rozumnost, u mne je bohatýrská síla.
 • 15Skrze mne kralují králové a vydávají spravedlivá nařízení vládci,
 • 16skrze mne velí velitelé a všichni urození soudí spravedlivě.
 • 17Já miluji ty, kdo milují mne, a kdo mě za úsvitu hledají, naleznou mne.
 • 18Bohatství a čest jsou u mne, ustavičný dostatek i spravedlnost.
 • 19Mé ovoce je lepší než ryzí a čisté zlato, má úroda je nad výborné stříbro.
 • 20Chodím stezkou spravedlnosti a pěšinami práva,
 • 21abych dala dědictví těm, kdo mě milují. Já naplním jejich pokladnice.
 • 22Hospodin mě vlastnil jako počátek své cesty, dříve než co konal odedávna.
 • 23Od věků jsem ustanovena, od počátku, od pravěku země.
 • 24Ještě nebyly propastné tůně, když jsem se zrodila, ještě nebyly prameny vodami obtěžkány.
 • 25Když ještě byly hory ponořeny, před pahorky jsem se narodila.
 • 26Ještě než učinil zemi a všechno kolem a první hroudy pevniny,
 • 27když upevňoval nebesa, byla jsem při tom, když vymezoval obzor nad propastnou tůní,
 • 28když seshora zavěšoval mračna, když sílily prameny propastné tůně,
 • 29když kladl moři jeho meze, aby vody nevystupovaly z břehů, když vymezoval základy země,
 • 30byla jsem mu věrně po boku, byla jsem jeho potěšením den ze dne a radostně si před ním hrála v každý čas.
 • 31Hraji si na jeho pevné zemi; mým potěšením je být s lidskými syny.
 • 32Nyní tedy, synové, slyšte mě: Blaze těm, kdo dbají na mé cesty.
 • 33Slyšte napomenutí a buďte moudří; nevyhýbejte se tomu !
 • 34Blaze člověku, který mě poslouchá, bdí u mých dveří den ze dne a střeží veřeje mého vchodu.
 • 35Vždyť ten, kdo mě nalézá, nalezl život a došel u Hospodina zalíbení.
 • 36Kdo hřeší proti mně, činí násilí své duši; všichni, kdo mě nenávidí, milují smrt.“

Filipským 4,8-9

 • 8Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.
 • 9Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.

Svatodušní svátky – Výzva k poslušnosti – Zdeněk Eberle

Rozhlasový pořad Spirituála

Skutky 2,1-21

 • 1Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě.
 • 2Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli.
 • 3A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden;
 • 4všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.
 • 5V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě,
 • 6a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí.
 • 7Byli ohromeni a divili se: „Což nejsou všichni, kteří tu mluví, z Galileje?
 • 8Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči:
 • 9Parthové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kappadokie, Pontu a Asie,
 • 10Frygie a Pamfylie, Egypta a krajů Libye u Kyrény a přistěhovalí Římané,
 • 11židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové; všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Božích!“
 • 12Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému: „Co to má znamenat?“
 • 13Ale jiní říkali s posměškem: „Jsou opilí!“
 • 14Tu vystoupil Petr spolu s jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je: „Muži judští a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit, poslouchejte mě pozorně:
 • 15Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí – vždyť je teprve devět hodin ráno.
 • 16Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Jóele:
 • 17‚A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny.
 • 18I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého Ducha, a budou prorokovat.
 • 19A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi: krev a oheň a oblaka dýmu.
 • 20Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, velký a slavný;
 • 21a každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.‘

Římanům 8,14-17

 • 14Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.
 • 15Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!
 • 16Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.
 • 17A jsme-li děti, tedy i dědicové – dědicové Boží, spoludědicové Kristovi; trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni Boží slávy.

Jan 14,8-17.25-27

 • 8Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce, a víc nepotřebujeme!“
 • 9Ježíš mu odpověděl: „Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce?
 • 10Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky.
 • 11Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně; ne-li, věřte aspoň pro ty skutky!
 • 12Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci.
 • 13A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu.
 • 14Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.
 • 15Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání;
 • 16a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky –
 • 17Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.
 • 18Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám.
 • 19Ještě malou chvíli a svět mě už neuzří, vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi.
 • 20V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás.
 • 21Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat.“
 • 22Řekl mu Juda, ne ten Iškariotský: „Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, ale ne světu?“
 • 23Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.
 • 24Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal.
 • 25Toto vám pravím, dokud jsem s vámi.
 • 26Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.
 • 27Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!

Modlitba – Petr Procházka

Rozhlasový pořad Spirituála

Biblický text: Matouš 6,5-15

 • 5A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen, pravím vám, už mají svou odměnu.
 • 6Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.
 • 7Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.
 • 8Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.
 • 9Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
 • 10Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.
 • 11Náš denní chléb dej nám dnes.
 • 12A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.
 • 13A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.
 • 14Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec;
 • 15jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.

Kurz o Modlitbě 28.3.2015 – host: Karel Satoria

Rozhlasový pořad Spirituála

Kurz o Modlitbě 28.3.2015 – host: Karel Satoria

Satoria Modlitba 1

Satoria Modlitba 2

Satoria Modlitba 3

qr-kurz-satoria

TOPlist