Archiv autora: Admin

Svátek matek – Petr Vaďura

Rozhlasový pořad

Biblický text: Lukáš 1, 26-45

 • 26Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret,
 • 27k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria.
 • 28Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“
 • 29Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená.
 • 30Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha.
 • 31Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.
 • 32Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.
 • 33Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce.“
 • 34Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“
 • 35Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží.
 • 36Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná.
 • 37Neboť ‚u Boha není nic nemožného‘.“
 • 38Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“ Anděl pak od ní odešel.
 • 39V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova.
 • 40Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu.
 • 41Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle; byla naplněna Duchem svatým
 • 42a zvolala velikým hlasem: „Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla.
 • 43Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána?
 • 44Hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle.
 • 45A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána.“

Svátek práce – Petr Vaďura

Rozhlasový pořad

Biblický text: Genesis 1,27 - 2,3

 • 27Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.
 • 28A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.“
 • 29Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.
 • 30Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu.“ A stalo se tak.
 • 31Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.
 • 1Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy.
 • 2Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo.
 • 3A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.

Modlitba – Petr Procházka

Rozhlasový pořad

Biblický text: Matouš 6,5-15

 • 5A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen, pravím vám, už mají svou odměnu.
 • 6Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.
 • 7Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.
 • 8Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.
 • 9Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
 • 10Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.
 • 11Náš denní chléb dej nám dnes.
 • 12A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.
 • 13A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.
 • 14Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec;
 • 15jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.
TOPlist